Index by: กระจับ

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2020

การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เลียนแบบน้ำนมจากกระจับ (Trapa bicornis)

นราธร สัตย์ซื่อ, น้อมจิตต์ สุธีบุตร, และ อมรรัตน์ เจริญชัย

925-935