RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

บทบาททางการเมืองของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561-2562

ทรงชัย ศรีชาย และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

Pages: 1130-1140

คำสำคัญ: บทบาททางการเมือง, ผู้นำ, พรรคการเมือง, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.303