RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การยอมรับและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่น จีมาเก็ต โกลบอล (Gmarket Global)

พลิดา ดัสดุลย์, ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, และ วราพรรณ อภิศุภะโชค

Pages: 1012-1021

คำสำคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, แอปพลิเคชั่นจีมาเก็ตโกลบอล, การรับรู้ประโยชน์, การรับรู้ความง่าย, การรับรู้ความเสี่ยง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.251