Index by: การยอมรับเทคโนโลยี

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีกูเกิ้ลไซต์ในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ในชีวิตประจำวัน (MAT142) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

สุมามาลย์ ปานคำ และ พวงทอง อุดมศิลป์

1007-1017

RSU National Research Conference 2015

ศึกษาการใช้และการยอมรับเทคโนโลยีกูเกิลไซต์ในวิชา RSU101 ธรรมาธิปไตย ของอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยรังสิต

โสราวดี วิเศษสินธพ และ สมชาย เล็กเจริญ

270-277

RSU National Research Conference 2014

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

สุภัทรา โพธิ์สุวรรณ และ สานนท์ ฉิมมณี

169-178

RSU National Research Conference 2020

การยอมรับและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่น จีมาเก็ต โกลบอล (Gmarket Global)

พลิดา ดัสดุลย์, ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, และ วราพรรณ อภิศุภะโชค

1012-1021