RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การประกอบสร้างความหมายการถวิลหาอดีตในภาพยนตร์ไทย

วงศกร วงเวียน

Pages: 383-394

คำสำคัญ: การประกอบสร้าง, การถวิลหาอดีต, ภาพยนตร์ไทย

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.236