RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การสื่อสารการตลาดของโรงแรม แน็พ กระบี่

สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน, อาฟีนี มิตยา, และ กมลรัตน์ จิตพรหม

Pages: 1043-1052

คำสำคัญ: การสื่อสาร, การสื่อสารการตลาด, โรงแรม แน็พ กระบี่

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.279