RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: การวิจัยผสมผสานวิธีการ

นภากร เกษมจิต, ชัยวิชิต เชียรชนะ, และ ศจิมาจ ณ วิเชียร

Pages: 1078-1088

คำสำคัญ: เหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ, การวิจัยผสมผสานวิธีการ, ระดับปริญญาตรี

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.273