Index by: ระดับปริญญาตรี

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2020

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ที่จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพัฒนาการ ทางสติปัญญา

รัชนีภรณ์ คล่องแคล่ว และ สิริรัตน์ เทียมเสรี

557-567

RSU National Research Conference 2020

การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี เรื่อง การหาปริมาณน้ำตาลโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษร่วมกับการวิเคราะห์แบบเทียบสี เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

จันทะลังสอน กองกา และ ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

579-587

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: การวิจัยผสมผสานวิธีการ

นภากร เกษมจิต, ชัยวิชิต เชียรชนะ, และ ศจิมาจ ณ วิเชียร

1078-1088