RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

วิธีการเล่าเรื่อง เทคนิคและองค์ประกอบการสร้างความกลัวของภาพยนตร์ในจักรวาลเดอะคอนเจอริ่ง

นวพร ชัยทรัพย์ และ พรทิพย์ เย็นจะบก

Pages: 758-768

คำสำคัญ: การเล่าเรื่อง, ความกลัว, ภาพยนตร์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.317