RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการใช้บริการร้านสะดวกซัก ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์ และ ปรีชา สวน

Pages: 672-682

คำสำคัญ: การตลาดเชิงประสบการณ์, การตระหนักรู้ตราสินค้า, การรับรู้คุณค่า, ความภักดีในการใช้บริการ, ร้านสะดวกซัก

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.308