RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

พรรคประชาชาติในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

สุรชัย โตเรืองศรี และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

Pages: 946-957

คำสำคัญ: พรรคการเมือง, พรรคประชาชาติ, การเลือกตั้ง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.315