RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

ผลการรักษาแบบบูรณาการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน สำหรับผู้ป่วยใน

ธนารักษ์ บัวสอน และ สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์

Pages: 958-969

คำสำคัญ: การแพทย์แผนไทย, การแพทย์บูรณาการ, การแพทย์แผนปัจจุบัน

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.313