RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำในการดับเพลิงภายในอาคาร

จรูญ สีสายชล และ อํานาจ ผดุงศิลป์

Pages: 181-192

คำสำคัญ: การดับเพลิงในอาคาร, เทคนิคการใช้น้ำในการดับเพลิง, ความร้อนที่มีผลต่อนักดับเพลิง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.259