RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

ณัฐกฤตา หงษ์เวียงจันทร์

Pages: 870-880

คำสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร, ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.244