RSU National Research Conference 2016

ปีที่เผยแพร่: 2559

มาตรการบังคับใช้กฎหมายประกันสังคมต่อแรงงานนอกระบบในประเทศไทย

นิกรณ์ ขาวสะอาด และ สุรพล ศรีวิทยา

Pages: 994-1002

คำสำคัญ: แรงงานนอกระบบ, การประกันสังคม, ผู้ประกันตน, ประโยชน์ทดแทน

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2016.133