RSU National Research Conference 2016

ปีที่เผยแพร่: 2559

การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในเครือข่ายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์

Pages: 1242-1254

คำสำคัญ: ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง, สำนักงานคณะกรรมการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), การผลิตสื่อรู้เท่าทันสื่อ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2016.187