RSU National Research Conference 2016

ปีที่เผยแพร่: 2559

เหตุจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

พีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์, ประไพพิศ, สวัสดิ์รัมย์, และ ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ

Pages: 1141-1151

คำสำคัญ: เหตุจูงใจ, ปัจจัย, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน, กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2016.176