RSU National Research Conference 2016

ปีที่เผยแพร่: 2559

การผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังโดยการใช้กรดและด่างเจือจางในกระบวนการปรับสภาพ และกระบวนการหมักแบบรวมการย่อยในขั้นตอนเดียว

กำไล เลาหพัฒนาเลิศ, กฤติธี, แจ่มจำรูญ, ลักขณา, และ โกบปุเลา

Pages: 281-290

คำสำคัญ: กากมันสำปะหลัง, กระบวนการปรับบสภาพ, การปรับสภาพด้วยกรดเจือจาง, เอทานอล, SSF

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2016.92