RSU National Research Conference 2016

ปีที่เผยแพร่: 2559

การศึกษารูปแบบอาคารทางด้านกายภาพ และพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการของชุดพักอาศัย เพื่อตอบสนองคน ”เจนเนอเรชั่นวาย” ที่ใช้ชีวิตในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร จากมุมมองประสบการณ์ของผู้ออกแบบ

อริสรา แก่นเพ็ชร และ ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

Pages: 596-577

คำสำคัญ: อาคารชุดพักอาศัย, เจเนอเรชั่นวาย, ศูนย์กลางธุรกิจกรุงเทพมหานคร, ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2016.97