RSU National Research Conference 2016

ปีที่เผยแพร่: 2559

ปัญหาและรูปแบบในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์: กรณีศึกษาเขื่อนแม่วงก์

สิริกร ลิ้มสุวรรณ และ สุรพล ศรีวิทยา

Pages: 1233-1241

คำสำคัญ: ปัญหาและรูปแบบ, วิธีประชาพิจารณ์, เขื่อนแม่วงก์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2016.186