RSU National Research Conference 2016

ปีที่เผยแพร่: 2559

ผลกระทบของขนาดพื้นที่จัดเก็บและกฎการจ่ายงานในสายการผลิตแบบตามงานสโตคาสติกพลวัต ด้วยเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรขึ้นกับลำดับงานก่อนหน้าโดยใช้วิธีการจำลองสถานการณ์

จาตุรันต์ แช่มสุ่น และ รณชัย ศิโรเวฐนุกูล

Pages: 228-236

คำสำคัญ: กฎการจ่ายงาน, การผลิตแบบตามงานสโตคาสติกพลวัต, การจำลองสถานการณ์, makespan, mean flow time, maximum flow time, mean tardiness, maximum tardiness, number of tardy job, machines utilization performance

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2016.55