RSU National Research Conference 2016

ปีที่เผยแพร่: 2559

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์ของบุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา

รัฎเกล้า เอื้อวงศ์กูล

Pages: 1152-1159

คำสำคัญ: การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2016.177