RSU National Research Conference 2016

ปีที่เผยแพร่: 2559

การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของชุมชนดงมูลเหล็กอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

สุวิทย์ วรรณศรี และ นรัตว์ รัตนวัย

Pages: 1315-1324

คำสำคัญ: ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ชุมชนดงมูลเหล็ก

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2016.195