RSU National Research Conference 2016

ปีที่เผยแพร่: 2559

การบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ สู่ประชาคมอาเซียน : การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

ภัทรานันท์ นาคบำรุง, สุพัตรา, และ ประดับพงศ์

Pages: 1012-1019

คำสำคัญ: การบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา,, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,, ยุทธศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2016.163