RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต3

ดาวสวรรค์ วงศ์เสนา และ จิดาภา เบญจธัชพร

Pages: 596-603

คำสำคัญ: การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ, ประชาคมอาเซียน, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.111