RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

ผลของสารที่ทำให้เกิดรูพรุนต่อสมบัติทางกายภาพของโครงเลี้ยงเซลล์สามมิติไฟโบรอิน จากไหมไทยสายพันธุ์ผสมนางน้อยศรีสะเกษ 1 และ ม.

วรเดช พิชัยอุตกฤษฏ์ และ วิริยา จูวัฒนสาราญ และ ธีระศักดิ์ ดารงรุ่งเรือง

Pages: 159-168

คำสำคัญ: สมบัติทางกายภาพ, โครงเลี้ยงเซลล์, ไฟโบรอินไหม

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.164