RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น

ธีรานนท์ โพธะราช และ หควณ ชูเพ็ญ

Pages: 949-956

คำสำคัญ: ผลประโยชน์ทับซ้อน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.69