RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

ป่าเฮี่ยว: การเปลี่ยนแปลงตามโลกทัศน์และภูมิรู้ของชาวเชียงใหม่

ขนิษฐา อำพนพรรณ, อลิศรา มีนะกนิษฐ, และ วรรณดี สุทธินรากร

Pages: 518-525

คำสำคัญ: ป่าเฮี่ยว, โลกทัศน์, ภูมิทัศน์วัฒนธรรม

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.120