RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

ผลของสภาวะการแปรรูปแป้งมันสำปะหลัง ต่อปริมาณแป้งทนการย่อย

ธนพล รัตนจรัสโรจน์ และ วรนุช ศรีเจษฎารักข์

Pages: 394-401

คำสำคัญ: แป้งมันสำปะหลัง, แป้งทนการย่อย

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.136