Index by: วรนุช ศรีเจษฎารักข์

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2015

ผลของสภาวะการแปรรูปแป้งมันสำปะหลัง ต่อปริมาณแป้งทนการย่อย

ธนพล รัตนจรัสโรจน์ และ วรนุช ศรีเจษฎารักข์

394-401

RSU National Research Conference 2015

ผลของความเข้มข้นกรดไฮโดรคลอริก อุณหภูมิและเวลาต่อสมบัติของน้ำเชื่อมอินเวอร์ท

พิมทอง มารคทรัพย์ และ วรนุช ศรีเจษฎารักข์

402-409