RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

ปริมาณสารตกค้างของคลอร์ไพริฟอสในผักชีหลังฉีดพ่น 3 อัตรา

ฐิติยา แซ่ปัง และ ชนิดา เกิดสรรทัศน์

Pages: 119-127

คำสำคัญ: คลอร์ไพริฟอส, ผักชี, สารตกค้าง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.169