RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

การศึกษาปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งท่าเทียบเรือ กรณีศึกษา อำเภอ เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา

ดุษดี มุกดา

Pages: 979-987

คำสำคัญ: ทำเลที่ตั้ง, ท่าเทียบเรือ, ปัจจัย

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.65