RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

การศึกษาการสร้างการรับรู้โดยผ่านสื่อกิจกรรมทางด้านเฟสบุ๊คแฟนเพจ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารชาวไทยในกรุงเทพมหานคร

บุณฑริกา ใจธรรม และ ศศิธร ง้วนพันธ์

Pages: 631-638

คำสำคัญ: เฟสบุ๊คแฟนเพจ, การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, สายการบินไทยแอร์เอเชีย

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.106