RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นุชรัตน์ นุชประยูร

Pages: 1450-1455

คำสำคัญ: บทเรียนแสวงรู้, การคิดวิเคราะห์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.12