RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองบุคคลวิกลจริต ศึกษากรณี: พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง

คล้ายตะวัน เจริญรักษา และ กุลพล พลวัน

Pages: 803-808

คำสำคัญ: ผู้วิกลจริต, พนักงานอัยการ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.92