RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

การอบแห้งถั่วลิสงด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบดแบบถังหมุน

ร้อยทิศ ญาติเจริญ และ วัชรินทร์ ดงบัง

Pages: 287-295

คำสำคัญ: การอบแห้ง, ฟลูอิดไดซ์เบด, แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.150