RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

ปัญหากฎหมายในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของต่างประเทศในประเทศไทย

จันทร์ทิมา คงเจริญสุข และ ศิรภา จำปาทอง

Pages: 828-837

คำสำคัญ: แฟรนไชน์, ธุรกิจแฟรนไชส์, ปัญหาธุรกิจแฟรนไชส์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.83