RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กนกวรรณ มีศิริ และ จิดาภา เบญจธัชพร

Pages: 588-595

คำสำคัญ: การบริหารแบบมีส่วนร่วม, การจัดการศึกษาปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.112