RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย: กรณีศึกษาชุมชนศรีวิชัย จังหวัดชัยนาท

ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ

Pages: 458-468

คำสำคัญ: กระบวนการมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วม, ระดับการมีส่วนร่วม

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.240