RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การจำลองเพลิงไหม้ และการจำลองอพยพหนีไฟของผู้ใช้อาคาร: กรณีศึกษาอาคารสูงของโรงเรียน

พักตร์ประไพ พุฒซ้อน และ เฉลิมพล เปล่งสะอาด

Pages: 259-268

คำสำคัญ: การจำลองเพลิงไหม้, การจำลองการอพยพหนีไฟ, อาคารสูง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.245