RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวน: กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรคูคต

ภารดา ตันติรุ่งอรุณ, กฤษณพงค์ พูตระกูล, และ ศศิภัทรา ศิริวาโท

Pages: 1267-1275

คำสำคัญ: การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ, พนักงานสอบสวน, สถานีตำรวจภูธรคูคต

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.350