RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการซื้อซ้ำสินค้าพรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรมของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อติพร พลอยศรี และ สุมามาลย์ ปานคำ

Pages: 1430-1438

คำสำคัญ: อินสตาแกรม, สินค้าพรีออเดอร์, ความตั้งใจซื้อซ้ำ, โมเดลสมการโครงสร้าง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.373