RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครตำรวจชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร

ณัฐนันท์ ผิวผ่อง และ จอมเดช ตรีเมฆ

Pages: 1147-1155

คำสำคัญ: อาสาสมัครตำรวจชุมชน, การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม, สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.266