RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การศึกษาองค์ประกอบของมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมาและเทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วรรษมล ลีลาพิทักษ์, วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์, และ พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์

Pages: 174-183

คำสำคัญ: มูลฝอยชุมชน, องค์ประกอบของมูลฝอย, การจัดการมูลฝอย

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.284