RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกรวมของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่แยกจากน้ำหมักชีวภาพ

สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ, ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ, และ ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล

Pages: 163-173

คำสำคัญ: เปปไทด์ออกฤทธิ์, สารต้านอนุมูลอิสระ, น้ำหมักชีวภาพ, สารประกอบฟีนอลิกรวม

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.282