RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

วิษณุ มณีวรรณ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

Pages: 867-876

คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมการตลาด, การตัดสินใจ, โทรศัพท์มือถือไอโฟน

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.322