Index by: ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2015

การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภค ในเขตเมือง จังหวัดยะลา

มูฮัยมีน บาเหะ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

1182-1191

RSU National Research Conference 2019

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาสีฟันของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

จุฑามาศ ฝึกฝน และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

827-836

RSU National Research Conference 2019

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รัตนา โพธิวรรณ์ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

837-846

RSU National Research Conference 2019

การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

วิษณุ มณีวรรณ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

867-876

RSU National Research Conference 2019

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าของผู้บริโภค

พิพัฒน์ ไชยพัฒน์ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

896-905

RSU National Research Conference 2020

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วนบุคคล (Grab Car) ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab ของประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ปณียา อินทกาศ

881-890