RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการลงโทษระดับกลาง : กรณีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงาน ควบคุมความประพฤติในประเทศไทย

ธัชนนท์ สว่างศรี และ ศุภกร ปุญญฤทธิ์

Pages: 1248-1256

คำสำคัญ: มาตรการลงโทษระดับกลาง, การตีตรา, การกระทำผิดซ้ำ, การควบคุมความประพฤติผู้กระทำผิดด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.288