RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบตอม่อแบบเสาตับของสะพานช่วงสั้น สำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร

เกียรติศักดิ์ สหะศักดิ์มนตรี

Pages: 207-217

คำสำคัญ: ตอม่อแบบเสาตับ, เสาเข็มต่อกับคานรับพื้นสะพานโดยตรง, พฤติกรรมไม่เป็นเชิงเส้น

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.286