RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัล ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย

เบญจวรรณ เจริญปฐมตระกูล, ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, และ วราพรรณ อภิศุภะโชค

Pages: 1346-1356

คำสำคัญ: การรับรู้ประโยชน์, การรับรู้ความง่าย, กลุ่มอ้างอิง, ความตั้งใจใช้งานแอพพลิเคชั่น, นิตยสารดิจิทัล

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.348